Kendo Tsuki Protection against Furukawa Sensei’s Tsuki , Tozando Kendo Club